OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky pro právnické osoby

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Poskytovatelem Economia Training je společnost Economia, a.s., Pernerova 673/47, 186 00, Praha 8; IČ: 28191226, DIČ: CZ28191226, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12746 (dále též „organizátor“). Objednatelem je právnická osoba, která má zájem o zajištění školení či jiného druhu vzdělávání, jež bude určeno pro zaměstnance objednatele či jiné osoby se vztahem k objednateli (dále jen „účastníci“).

1.2 Kontakt na poskytovatele je: Economia, a.s., Economia Training, Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8, e-mail: training@economia.cz, tel.: +420 233 073 202.

1.3 Poskytovatel má povinnost zajistit pro objednatele školení v dohodnutém termínu a rozsahu prostřednictvím jednotlivých školících akcí. Objednatel má povinnost zaplatit poskytovateli za zajištění dohodnutého školení paušální odměnu a uhradit poskytovateli náklady související se zajištěním školení.

1.4 Tyto Obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti mezi poskytovatelem a objednatelem. Stávají se nedílnou součástí právního vztahu mezi těmito osobami okamžikem potvrzení závazné objednávky objednatelem. Objednatel podpisem objednávky stvrzuje, že se s obsahem Obchodních podmínek řádně seznámil a bez výhrad je akceptuje.

1.5 Vztahy mezi poskytovatelem a objednatelem se dále řídí právním řádem České republiky, všechny spory vzniklé v rámci těchto vztahů budou rozhodovány s konečnou platností u místně a věcně příslušného soudu poskytovatele.

1.6 Ukáže-li se některé ze stávajících anebo budoucích ustanovení Obchodních podmínek jako zcela nebo částečně neplatné či nevymahatelné nebo se neplatným či nevymahatelným stane, platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek zůstává nedotčena, není-li donucujícími ustanoveními právních předpisů stanoveno jinak.

II. OBJEDNÁVKA A PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Zájemce o školení předloží nezávaznou poptávku (dále jen „poptávka“) a doručí ji poskytovateli na adresu uvedenou v bodě 1.1 Obchodních podmínek nebo elektronickou poštou na elektronickou adresu: training@economia.cz. V poptávce zájemce uvede předběžný termín jím požadované školící akce a její předpokládaný obsah a rozsah.

2.2 Nejpozději do 3 (tří) pracovních dní od doručení poptávky poskytovateli je poskytovatel povinen objednatele kontaktovat a domluvit s ním další postup, během kterého budou dojednány konkrétní podmínky celé školicí akce, včetně požadovaného místa konání školení, termínu zahájení a doby trvání školení, počtu účastníků, počtu dílčích školení, jejich konkrétních termínů a ceny.

2.3 Na základě této dohody vytvoří poskytovatel nabídku, k níž se objednatel zavazuje do 5 (pěti) pracovních dní písemně vyjádřit, zda ji akceptuje či k ní má připomínky a specifikovat jaké; následně se postupuje dále podle bodu 2.1 Obchodních podmínek. Nečinnost objednatele se považuje za vyslovení souhlasu se zaslanou nabídkou poskytovatele.

2.4 Na základě odsouhlasené nabídky poskytovatele, zašle objednatel objednávku školící akce na formuláři poskytovatele či svém vlastním formuláři, přičemž objednávka musí obsahovat minimálně níže uvedené údaje:

2.4.1 úplné a správné identifikační údaje objednatele včetně fakturační adresy, liší-li se od adresy sídla objednatele;
2.4.2 specifikaci obsahu, rozsahu včetně počtu účastníků školení, místa a termínu konání;
2.4.3 výši odměny za poskytnuté služby, na níž se dohodl s poskytovatelem;
2.4.4 požadavky týkající se lektora;
2.4.5 adresu elektronické pošty kontaktní osoby pověřené objednatelem jednáními souvisejícími s objednávkou;
2.4.6 vlastnoruční podpis objednatele, resp. osoby oprávněné za něj jednat.

(dále jen „objednávka“)

2.5 Objednávku se objednatel zavazuje zaslat poskytovateli v souladu s bodem 2.1 Obchodních podmínek. Tímto okamžikem se objednávka stává závaznou pro objednatele a tento je oprávněn ji změnit jen se souhlasem poskytovatele. K uzavření smlouvy mezi objednatelem a poskytovatelem na základě zaslané objednávky pak dochází buď akceptací objednávky poskytovatelem a zasláním podepsané objednávky na elektronickou adresu kontaktní osoby uvedené v objednávce nebo faktickým zahájením poskytování služeb poskytovatelem, a to podle toho, která skutečnost nastane dříve. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se pro účely storno podmínek a počítání lhůt považuje za rozhodující datum odeslání objednávky na adresu poskytovatele v souladu s bodem 2.1 Obchodních podmínek.

2.6 V případě uzavření smlouvy o zajištění školící akce mezi poskytovatelem a objednatelem mají ustanovení takové smlouvy vždy přednost před těmito Obchodními podmínkami.

2.7 Nejpozději 10 (deset) pracovních dní před sjednaným začátkem konání objednané školící akce či její dílčí části se objednatel zavazuje poskytnout poskytovateli veškeré podklady a informace, které jsou nezbytné k řádnému poskytnutí objednaných služeb. V opačném případě poskytovatel neodpovídá za zpoždění, nemožnost poskytnutí služeb nebo neúplné plnění oproti obsahu objednávky. V případě porušení této povinnosti je poskytovatel oprávněn požadovat vedle náhrady skutečně vynaložených nákladů i smluvní pokutu ve výši ceny služeb dle objednávky. Smluvní pokuta je v takovém případě splatná ve lhůtě čtrnácti (14ti) dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě objednateli. Nárok na náhradu vzniklé újmy tím není dotčen.

2.8 Smlouva vzniklá na základě objednávky objednatele se uzavírá v českém jazyce.

2.9 Poskytovatel není vázán žádným z kodexů chování ve smyslu §1826 odst. 1 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).

2.10 Po dobu trvání smluvního vztahu vzniklého na základě objednávky bude smlouva uložena u poskytovatele, který k ní objednateli umožní přístup na základě potvrzení objednávky provedeného poskytovatelem zaslaného na objednatelem sdělený e-mailový kontakt. Jsou-li k uzavírání smlouvy užity elektronické prostředky komunikace, informuje poskytovatel objednatele o tom, že uzavřená smlouva je v případě vyplnění formuláře umístěného na internetových stránkách poskytovatele archivována v elektronické podobě.

III. ODMĚNA POSKYTOVATELE, NÁHRADA NÁKLADŮ, PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Odměna poskytovatele za jednotlivá školení bude stanovena poskytovatelem v návaznosti na společné jednání podle bodu 2.1 až 2.3 Obchodních podmínek.

3.2 Odměna poskytovatele dle bodu 3.1 Obchodních podmínek je splatná ve splátkách, a to vždy jednou měsíčně ve výši součtu cen dílčích školení uskutečněných v kalendářním měsíci, a to na základě vyúčtování zaslaného poskytovatelem objednateli. Měsíční splátka odměny poskytovatele ve výši určené podle předchozí věty je splatná vždy do čtrnácti kalendářních dnů (14) ode dne vystavení faktury – daňového dokladu – objednatelem, nedohodne-li se písemně poskytovatel s objednatelem (dále společně také jako „smluvní strany“) na jiné lhůtě splatnosti. Povinnost uhradit odměnu či její část včetně souvisejících věcných nákladů se považuje za splněnou okamžikem připsání celé částky odměny na účet poskytovatele uvedený na faktuře.

3.3 Zahrnuje-li objednávka objednatele i úhradu nákladů na zajištění ubytování a stravování pro účastníky či lektory, náklady na zajištění dopravy pro účastníky či lektory, náklady na pronájem školicích prostor, zavazuje se objednatel tyto náklady poskytovateli uhradit zvlášť, tj. vedle odměny poskytovatele za zajištění školící akce. Náhrada nákladů je v takovém případě splatná vždy společně se splátkou odměny poskytovatele za školící akci, za účelem jejíhož zajištění byly tyto náklady poskytovatelem vynaloženy.

3.4 Všechny platby podle těchto Obchodních podmínek jsou splatné bezhotovostně na účet poskytovatele uvedený na faktuře. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a k odměně poskytovatele bude připočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů.

3.5 V případě prodlení objednatele s úhradou svého finančního závazku vyplývajícího z Obchodních podmínek vzniká poskytovateli nárok na úrok z prodlení ve výši 0.1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3.6 Objednatel v této souvislosti vyjadřuje svůj souhlas s vystavováním a zasíláním elektronických ve formátu .pdf na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce či jinak objednatelem zvolenou. Objednatel zároveň prohlašuje, že disponuje příslušnými prostředky pro obdržení, ověření a otevření elektronického daňového dokladu, zasílaného ve formátu .pdf.

3.7 Je-li objednatel vůči poskytovateli v prodlení s úhradou jakékoli části odměny více než 30 dní po splatnosti, vyhrazuje si poskytovatel právo přerušit či omezit poskytování dalších služeb, a to bez jakéhokoliv nároku objednatele na slevu, kompenzaci nebo náhradní plnění. Po dobu prodlení objednatele s úhradou odměny poskytovatele nebo její části není poskytovatel v prodlení s plněním svých závazků z potvrzené objednávky.

IV. ZRUŠENÍ DÍLČÍHO ŠKOLENÍ, SANKCE

4.1 Ze strany poskytovatele i objednatele může dojít ke zrušení dílčího nebo celého školení smluveného podle bodu 2.5 těchto Obchodních podmínek, a to zasláním zprávy druhé straně elektronickou poštou na elektronickou adresu pověřené osoby uvedené v objednávce (adresa pověřené osoby objednatele) nebo v nabídce (adresa pověřené osoby poskytovatele). Za rozhodný okamžik, kdy došlo ke zrušení dílčího nebo celého školení, je pro účely bodů 4.3 až 4.5 Obchodních podmínek považován čas doručení zprávy o zrušení jednotlivé školící akce druhé smluvní straně.

4.2 Zrušené dílčí nebo celé školení je možné nahradit v novém termínu, na kterém se obě smluvní strany dohodnou. V tomto případě neúčtuje poskytovatel objednateli žádné storno poplatky či smluvní pokuty.

4.3 V případě, že dojde ke zrušení celého či dílčího školení objednatelem podle bodu 4.1 Obchodních podmínek později než dvacet čtyři (24) kalendářních dní, avšak dříve než dvanáct (12) kalendářních dní před plánovaným začátkem této jednotlivé školicí akce, je poskytovatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 50% odměny poskytovatele dle bodu 3.1 Obchodních podmínek za tuto jednotlivou školící akci, resp. za celé školení. Smluvní pokuta je splatná dle bodu 3.2 Obchodních podmínek , a to na základě faktury vystavené poskytovatelem.

4.4 V případě, že dojde ke zrušení dílčího školení objednatelem podle bodu 4.1 Obchodních podmínek později než dvanáct (12) kalendářních dní před plánovaným začátkem takového školení nebo pokud se objednatel školení bez jeho zrušení nezúčastní, uhradí objednatel poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100% odměny poskytovatele dle bodu 3.1 z ceny tohoto dílčího školení, resp. z celého školení. Smluvní pokuta je splatná dle bodu 3.2 Obchodních podmínek, a to na základě faktury vystavené poskytovatelem.

4.5 Skutečnost, že dojde ke zrušení dílčího nebo celého školení objednatelem podle bodu 4.1 Obchodních podmínek nemá vliv na povinnost objednatele nahradit poskytovateli náklady, jež byly poskytovatelem již prokazatelně vynaloženy v souvislosti se zajištěním takového dílčího školení (bod 3.3).

V. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍHO SDĚLENÍ

5.1 V případech, kdy v souvislosti se smlouvou o zajištění školící akce bude ze strany poskytovatele docházet ke zpracovávání osobních údajů třetích osob (zejména účastníků ) ve smyslu zákona č. 119/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), jsou si smluvní strany vědomy skutečnosti, že v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů vystupuje objednatel při plnění této smlouvy jako správce osobních údajů a poskytovatel v pozici zpracovatele osobních údajů. Z těchto důvodů je součástí smluvních vztahů mezi poskytovatelem a objednatelem i smlouva o zpracování osobních údajů tak, jak je specifikována níže.

5.2 Pro účely smlouvy o zpracování osobních údajů mezi poskytovatelem a objednatelem se osobními údaji účastníků (dále jen „osobní údaje účastníků“) rozumí informace týkající se fyzických osob, které podléhají ochraně zákona o ochraně osobních údajů a které byly objednatelem předány poskytovateli v souvislosti se zajištěním školící akce.

5.3 Zasláním objednávky na zajištění školící akce objednatel pověřuje poskytovatele ke zpracování osobních údajů účastníků. Objednatel je povinen zpracovávat osobní údaje účastníků v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Objednatel bere na vědomí, že pokud poskytovatel zjistí, že objednatel porušuje povinnosti stanovené zákonem o ochraně osobních údajů, je povinen jej na to neprodleně upozornit a ukončit zpracování osobních údajů klientů (§ 8 zákona o ochraně osobních údajů).

5.4 Poskytovatel není oprávněn bez předchozího souhlasu objednatele předávat osobní údaje účastníků třetím osobám. Ke zpracování osobních údajů účastníků bude docházet po dobu trvání školící akce a dále po dobu, která je nezbytná k ochraně oprávněných zájmů poskytovatele. Poskytovatel není oprávněn zpracovávat osobní údaje účastníků za jiným účelem než je zajištění objednaného školení.

5.5 Poskytovatel se zavazuje přijmout přiměřená opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům účastníků, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů účastníků. Poskytovatel zajistí v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy informovanost svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji účastníků o tom, že tyto údaje je třeba uchovávat v tajnosti a neposkytovat je třetím osobám.

5.6 Objednatel tímto souhlasí ve smyslu §7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Objednatel si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem nabízení výrobků a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách poskytovatele může kdykoli odvolat formou písemné informace na adrese sídla poskytovatele nebo emailu uvedeném v bodu 2.1 těchto Obchodních podmínek.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY

6.1. S ohledem na specifickou povahu poskytovatelem poskytovaných služeb nenese poskytovatel jakoukoliv odpovědnost za případné ztráty, škody, osobní nebo profesní negativní dopady, ztráty obchodních příležitostí nebo zaměstnání, ušlý zisk nebo výdělek, jež by mohly být považovány za přímý nebo nepřímý důsledek jím poskytnutých služeb, nebo jejich výsledků.

6.2. S ohledem na specifickou povahu služeb poskytovatele a předmětu plnění bere objednatel na vědomí a souhlasí s tím, že jediným jeho nárokem v případě nespokojenosti se zajištěnou školící akcí či výsledkem školení je právo na přiměřenou slevu u dalších objednávaných služeb, a to pouze za podmínky, že vady plnění byly přímo způsobeny porušením povinností poskytovatele postupovat s řádnou odbornou péčí obvyklou u takového druh plnění a objednatel oznámil poskytovateli své výhrady k poskytnutému plnění neprodleně po konci školící akce, nejpozději však do 15ti dnů. O výši přiměřené slevy na další služby rozhoduje poskytovatel na základě svého výlučného rozhodnutí.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu lektora z vážných organizačních a provozních důvodů. O změně informuje poskytovatel bezodkladně objednatele na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

7.2 Objednatel nesmí po dobu trvání celé školící akce (do ukončení posledního dílčího školení), jakož i dalších 12 měsíců po jeho skončení bez předchozího písemného svolení poskytovatele využít v rámci České republiky a Slovenska přímo či nepřímo lektorských či pedagogických služeb lektorů/vyučujících poskytovatele, kteří objednateli poskytovali školení na základě jeho objednávky (dále jen „lektoři poskytovatele“). Skutečnost, že některý z lektorů poskytovatele ukončí po dobu doby trvání školící akce či po jejím skončení svůj smluvní vztah k poskytovateli, nemá vliv na povinnost objednatele podle předchozí věty.

7.3 V případě, že objednatel poruší povinnost stanovenou v bodě 7.2 Obchodních podmínek, vzniká poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Jednotlivým porušením shora uvedené právní povinnosti objednatelem se pro účely tohoto článku rozumí přímé či nepřímé využití služeb určitého lektora poskytovatele, který poskytoval služby objednateli na základě objednávky. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje pokutu smluvní.

7.4 Objednatel bere na vědomí, že podklady předané objednateli či účastníkům při školení mohou naplňovat znaky autorského díla, jak je definováno zákonem č. 121/2000 Sb., Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a mohou tak podléhat autorskoprávní ochraně. V této souvislosti se objednatel zavazuje, že nebude do autorských práv souvisejících s těmito podklady žádným způsobem neoprávněně zasahovat a tyto podklady bez svolení poskytovatele nebude zejména rozmnožovat a šířit s výjimkou účastníků školení.

7.5 Poskytovatel je oprávněn používat obchodní firmu/název/jméno objednatele pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány). Využít logotyp objednatele je však poskytovatel oprávněn pouze po předchozím souhlasu ze strany objednatele.

7.6 Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při jednání s poskytovatelem ohledně obsahu objednávky a jejího zasílání. Náklady, které vzniknou objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s objednáním školící akce si hradí objednatel sám.

7.7 Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu Obchodních podmínek. Aktualizované znění Obchodních podmínek bude vždy uveřejněno na https://economiatraining.cz a informace o změně Obchodních podmínek bude podle volby poskytovatele učiněna odesláním příslušné informace společně s aktualizovaným zněním Obchodních podmínek ve vhodném formátu (např. pdf nebo .html) na objednatelem sdělenou e-mailovou adresu či jiným vhodným písemným oznámením. Takováto změna vstupuje v platnost uplynutím poskytovatelem stanovené lhůty, která činí min. 30 dní ode dne, kdy byla objednateli změna Obchodních podmínek oznámena. V případě rozporu ve znění Obchodních podmínek se za platné a zavazující považují Obchodní podmínky uveřejněné na https://economiatraining.cz.

7.8. V případě, že objednatel nebude s příslušnou změnou Obchodních podmínek souhlasit, je oprávněn vypovědět smlouvu uzavřenou na základě objednávky nejpozději pět (5) dní před účinností příslušné změny Obchodních podmínek. V případě, že objednatel nevyužije svého práva na výpověď smlouvy, platí, že se změnou Obchodních podmínek souhlasí.

7.9 Objednatel si však vyhrazuje právo přijmout takovou změnu Obchodních podmínek, s níž nebude spojeno právo objednatele na výpověď smlouvy za předpokladu, že takovouto změnou bude objednatel vázán pouze v případě, kdy s ní bude souhlasit.

7.10 Poskytovatel ani objednatel si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení uvedených v objednávce či jejím potvrzení, popř. v písemné smlouvě byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění jejich smluvního vztahu, ledaže je písemně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2017

Obchodní podmínky pro fyzické osoby

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1.Poskytovatelem je společnost Economia, a.s., Pernerova 673/47, 186 00, Praha 8, IČ: 28191226, DIČ: CZ28191226, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12746 (dále též „organizátor“). Objednatelem je fyzická osoba, která má zájem o seminář, jež bude určen pro ni osobně či pro její zaměstnance a nebo jiné osoby se vztahem k objednateli (dále jen „účastníci“). 

1.2 Kontakt na poskytovatele je: Economia, a.s., Economia Training, Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8, e-mail: training@economia.cz, tel.: +420 233 073 202.

1.3 Poskytovatel má povinnost poskytnout objednateli objednaný seminář v dohodnutém termínu a rozsahu. Objednatel má povinnost zaplatit poskytovateli za zajištění dohodnutého semináře stanovenou odměnu, která bude uvedena v závazné objednávce.

1.4 Tyto Obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti mezi poskytovatelem a objednatelem. Stávají se nedílnou součástí právního vztahu mezi těmito osobami okamžikem potvrzení závazné objednávky objednatelem. Objednatel podpisem objednávky stvrzuje, že se s obsahem Obchodních podmínek řádně seznámil a bez výhrad je akceptuje.

1.5 Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem se řídí těmito Obchodními podmínkami a příslušnými ustanoveními zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Případné užití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem, kterým je spotřebitel, tj. osoba jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání  (dále jen „Spotřebitel“) se dále řídí zákonem  č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími. 

1.6 Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě objednávky, a které se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, budou řešeny výhradně podle práva České republiky příslušnými soudy. V případě sporu mezi poskytovatelem a objednatelem, který je Spotřebitelem, a který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může objednatel-Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Objednatel-Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

1.7 Ukáže-li se některé ze stávajících anebo budoucích ustanovení Obchodních podmínek jako zcela nebo částečně neplatné či nevymahatelné nebo se neplatným či nevymahatelným stane, platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek zůstává nedotčena, není-li donucujícími ustanoveními právních předpisů stanoveno jinak.

2. OBJEDNÁVKA, PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ, STORNOPOPLATKY:

2.1 Přihlásit se na vybraný seminář je možné zasláním závazné objednávky, kterou je třeba zaslat  obratem, nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Přihlásit se objednatel může též přímo prostřednictvím webových stránek poskytovatele, nebo e-mailem na adrese training@economia.cz. Dále je možné se přihlásit i jinou písemnou formou, obsahující poskytovatelem požadované údaje.

2.2 Objednatelé budou evidováni podle pořadí doručených objednávek. Na základě zaslané objednávky vystaví poskytovatel potvrzení o registraci na semináři a společně s výzvou k zaplacení účastnického poplatku jej odešle elektronicky (v případě neuvedení e-mailové adresy poštou) zpět objednateli. Zároveň dojde k vyrozumění těch účastníků, kteří nebudou z kapacitních důvodů zařazeni na jimi vybraný seminář. 

2.3 Při neúčasti objednatele a/nebo účastníka (nebo jeho náhradníka) se účastnický poplatek nevrací. 

2.4 Objednatel se může ze semináře odhlásit, a to elektronickou poštou na adrese poskytovatele training@economia.cz. V případě, že žádost o odhlášení z objednaného semináře, resp. žádost o zrušení objednávky zašle objednatel stanoveným způsobem alespoň čtrnáct (14) dnů před jeho začátkem, vrátí poskytovatel objednateli účastnický poplatek na jím sdělený bankovní účet.   V případě, že k odhlášení objednatele z objednaného semináře dojde méně než čtrnáct (14) dnů a více než tři (3) dny před jeho plánovaným začátkem vzniká poskytovateli právo na storno poplatek ve výši 50 % uhrazeného účastnického poplatku. Tuto částku je poskytovatel oprávněn započíst s již uhrazeným účastnickým poplatkem s tím, že zbývající částku (vzniklý rozdíl) vrátí objednateli nejpozději do čtrnácti (14) dnů. Zruší-li objednatel svoji objednávku méně než tři (3) dny před plánovaným začátkem semináře, vzniká poskytovateli právo na úhradu storno poplatku ve výši 100% účastnického poplatku, který je oprávněn jednostranně započíst s již uhrazeným účastnickým poplatkem. 

2.5 Po obdržení přihlášky zašleme objednateli (účastníkovi) elektronicky (v případě neuvedení e-mailové adresy poštou) potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář (semináře) převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem, čímž dojde k uzavření smlouvy mezi objednatelem a poskytovatelem. Platbu je objednatel povinen provést na číslo účtu uvedeném na daňovém dokladu. Daňový doklad (fakturu s vyúčtováním) obdrží účastník v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na účet poskytovatele. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží objednatel a/nebo účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně řádný daňový doklad. V účastnickém poplatku je zahrnuto drobné občerstvení a materiály. 

2.6 Objednatel v této souvislosti vyjadřuje svůj souhlas s vystavováním a zasíláním elektronických dokladů ve formátu .pdf na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce či jinak objednatelem zvolenou. Objednatel zároveň prohlašuje, že disponuje příslušnými prostředky pro obdržení, ověření a otevření elektronického daňového dokladu, zasílaného ve formátu .pdf.

2.7 Smlouva vzniklá na základě objednávky objednatele se uzavírá v českém jazyce.

2.8 Poskytovatel není vázán žádným z kodexů chování ve smyslu §1826 odst. 1 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).

2.9 Po dobu trvání smluvního vztahu vzniklého na základě objednávky bude smlouva uložena u poskytovatele, který k ní objednateli umožní přístup na základě jeho žádosti. Jsou-li k uzavírání smlouvy užity elektronické prostředky komunikace, informuje poskytovatel objednatele o tom, že uzavřená smlouva je v případě vyplnění formuláře umístěného na internetových stránkách poskytovatele archivována v elektronické podobě. 

2.10 Objednatel je oprávněn požádat poskytovatele o potvrzení jeho účasti na semináři. 

3. ODPOVĚDNOST ZA VADY

3.1.  S ohledem na specifickou povahu poskytovatelem poskytovaných služeb nenese poskytovatel jakoukoliv odpovědnost za případné ztráty, škody, osobní nebo profesní negativní dopady, ztráty obchodních příležitostí nebo zaměstnání, ušlý zisk nebo výdělek, jež by mohly být považovány za přímý nebo nepřímý důsledek jím poskytnutých služeb, nebo jejich výsledků. 

3.2. S ohledem na specifickou povahu služeb poskytovatele a předmětu plnění bere objednatel na vědomí a souhlasí s tím, že jediným jeho nárokem v případě nespokojenosti se zajištěným seminářem  je právo na přiměřenou slevu, a to pouze za podmínky, že vady plnění byly přímo způsobeny porušením povinností poskytovatele postupovat s řádnou odbornou péčí obvyklou u takového druh plnění a objednatel oznámil poskytovateli své výhrady k poskytnutému plnění neprodleně po konci semináře, nejpozději však do 15 dnů. O výši přiměřené slevy rozhoduje poskytovatel na základě svého výlučného rozhodnutí.

3.3 Zákonná práva objednatelů, kteří jsou Spotřebiteli, nejsou ustanovením tohoto článku dotčena. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady služeb se pro Spotřebitele řídí ustanovením § 2099 a násl. zák. č. 89/2012Sb., občanského zákoníku.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Objednatel bere na vědomí, že podklady předané objednateli či účastníkům semináře mohou naplňovat znaky autorského díla, jak je definováno zákonem č. 121/2000 Sb., Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a mohou tak podléhat autorskoprávní ochraně. V této souvislosti se objednatel zavazuje, že nebude do autorských práv souvisejících s těmito podklady žádným způsobem neoprávněně zasahovat a tyto podklady bez svolení poskytovatele nebude zejména rozmnožovat a šířit. 

4.2 Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při jednání s poskytovatelem ohledně obsahu objednávky a jejího zasílání. Náklady, které vzniknou objednateli  při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s objednáním školící akce, si hradí objednatel sám. 

4.3 Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu Obchodních podmínek. Aktualizované znění Obchodních podmínek bude vždy uveřejněno na http://economiatrainings.cz/ a informace o změně Obchodních podmínek bude podle volby poskytovatele učiněna odesláním příslušné informace společně s aktualizovaným zněním Obchodních podmínek ve vhodném formátu (např. pdf nebo .html) na objednatelem sdělenou e-mailovou adresu či jiným vhodným písemným oznámením. Takováto změna vstupuje v platnost uplynutím poskytovatelem stanovené lhůty, která činí min. 30 dní ode dne, kdy byla objednateli změna Obchodních podmínek oznámena. V případě rozporu ve znění Obchodních podmínek se za platné a zavazující považují Obchodní podmínky uveřejněné na http://economiatrainings.cz/

4.4 V případě, že objednatel nebude s příslušnou změnou Obchodních podmínek souhlasit, je oprávněn vypovědět smlouvu uzavřenou na základě objednávky nejpozději pět (5) dní před účinností příslušné změny Obchodních podmínek. V případě, že objednatel nevyužije svého práva na výpověď smlouvy, platí, že se změnou Obchodních podmínek souhlasí.

4.5 Objednatel si však vyhrazuje právo přijmout takovou změnu Obchodních podmínek, s níž nebude spojeno právo objednatele na výpověď smlouvy za předpokladu, že takovouto změnou bude objednatel vázán pouze v případě, kdy s ní bude souhlasit.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 5. 2017